Müşteri Aydınlatma Metni

AURA SAĞLIK VE KUYUMCULUK HİZMETLERİ LMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Aura Sağlık ve Kuyumculuk Hiz.Ltd.Şti. (“Aura Sağlık/Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, https://www.aurasaglik.com. internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Aura Sağlık ve Kuyumculuk Hiz.Ltd.Şti.nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Bu metin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesine uygun hazırlanmıştır. Metnin amacı Şirketimizin kimliği, Kişisel veri işlemenin temel ilkeleri, Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen verilerin güvenli bir şekilde muhafazası, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin olarak KVK Kanunu’nun 10 uncu maddesine uygun olarak sizleri bilgilendirmektir.

I- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aura Sağlık ve Kuyumculuk Hiz.Ltd.Şti.)(“Aura Sağlık/Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II- -Kişisel Veri İşlemenin Temel İlkeleri,

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

III- Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu Aura Sağlık ve Kuyumculuk Hiz.Ltd.Şti., Kimlik Verinizi, İletişim Verinizi, Adres, ve Telefon Numaranızı; Finansal Verinizi, Fatura Bilgilerinizi, Kredi Kartı Bilgilerinizi, Banka Bilgilerinizi, Araç Plakalarınızı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Vergi Levhası, Unvanınızı, İmza Sirkülerinizi vb. gibi diğer verilerinizi yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; doğrudan sizden, çalışanlarımızın iş tanımları kapsamında sizinle gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemlerden, https://www.aurasaglik.com internet sitemizi ziyaret ederken müşteri listesine eklememiz amacıyla bildirdiğiniz Mail ya da başka yollarla vermiş olduğunuz E-Posta adresiniz, Posta, CV, CCTV, Fax, idari ve adli makamlardan gelen yazılardan, Şirketimizin kimliği, Kişisel veri işlemenin temel ilkeleri, Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen verilerin güvenli bir şekilde muhafazası, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin olarak KVK Kanunu’nun 10 uncu maddesine uygun olarak sizleri bilgilendiriyoruz https://www.aurasaglik.com adlı sitemize yapmış olduğumun başvurularda ve sair yasal yollardan; Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen ;
• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız ile,
Ya da;
• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlememizin zorunlu görülmesi,
• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması,
• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar,
• Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız,
• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz,
• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu,
Hukuki Sebebine istinaden fiziksel ve elektronik yollardan kişisel verilerinizi topluyoruz.

IV- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.
• Faturalandırma işlemleri için söz konusu kişisel verilerin zorunlu olması. bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması
• Ürün satışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
• Mal teslimine ilişkin sevkiyat sürecinin yönetimi
• Satış işlemlerinin takip edilmesi,
• Cari Kart açılışı yapılması,
• Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili banka işlemlerinin yapılması,
• Kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi,
• Şirket’in günlük nakit akışının yönetilmesi,
• Borçların ödenmesi,
• Güvenliğin sağlaması,
• Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
Amacıyla işlemektedir.

V- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan müşteri kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerektiğinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

VI- Veri Güvenliği Tedbirleri

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Şirketimiz adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta, Kişisel Verini Korunmasına dair alınan tedbirlerin yeterliliğini belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

VII- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

1- Veri Sorumlusu Olarak Yükümlülüklerimiz

KVK Kanunu uyarınca haiz olduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 12. Maddesi ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz bulunmakta olup; işbu yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri teknolojik imkanlarımız çerçevesinde almakta ve bu hususta gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız. Şirketlerimizce işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde Şirketlerimiz, durumu en kısa sürede veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildireceğini, bu hususta Şirket iç yapılanması dahilinde gerekli düzenlemeleri oluşturacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

2- KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Veri Sahiplerine Tanınmış Hakların Etkili Şekilde Kullanılmasını Sağlama Yükümlülüğü

Veri sahipleri, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kendilerine tanınmış haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yollarla Şirketlerimize göndermek suretiyle kişisel verilerine ilişkin başvuruda bulunabilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnamenin de ibraz edilmesi gereklidir. Veri Sorumlusu(Şirket), veri sahiplerinin mevzuattan doğan bu haklarından yararlanmasını sağlamak için gerekli prosedürü oluşturacağını ve etkili şekilde işleteceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
Veri sahiplerinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır;
1-Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
2-Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
3-İşlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,
4-Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
5-Eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini ve şartları gerçekleştiği takdirde bu verilerin silinmesini istemek ve bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,
6-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
7-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Veri Sorumlusu(Şirket), veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvuruları kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun’un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsen yazılı olarak, veya noter aracılığı ile ya da “Kişisel Veri Başvuru Formunu” doldurup “ Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok Perpa Tic. Merk. 1B Blok Kat.2 No:56 Okmeydanı-Şişli/İstanbul ” adresine,
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@aurasaglik.com adresine mail yoluyla iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır

AURA SAĞLIK VE KUYUMCULUK HİZ. LTD.ŞTİ.

Ticaret Sicil No: 50786-5/İstanbul
Mersis No:
Vergi Dairesi: Şişli Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 1050611378
Merkez Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok Perpa Tic. Merk. 1B Blok Kat.2 No:56 Okmeydanı-Şişli/İstanbul
Telefon: 0212-220 67 47
İnternet Sitesi: https://www.aurasaglik.com
Eposta Adresi: info@aurasaglik.com
Kep Adresi: aurasaglik@hs01.kep.tr